LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì